Odchudzanie wcale nie musi by? skomplikowane. Wystarczy stosowa? kilka podstawowych zasad. Po pierwsze postawmy na ?wie?e warzywa i owoce. Po drugie ograniczmy spo?ywanie s?odkich przek?sek. To przys?owiowe bomby kaloryczne, pe?ne sztucznych konserwantów.

Nie mo?emy te? rezygnowa? z ?wicze?. Je?eli do tego czasu prowadzili?my siedz?cy tryb ?ycia, to postawmy na pocz?tku na umiarkowan? aktywno?? fizyczn?. Mo?emy na przyk?ad je?dzi? na przeja?d?ki rowerowe. Z up?ywem czasu mo?emy stopniowo zwi?ksza? intensywno?? naszego treningu.

Równie? istotne jest regularne picie wody. Przecie? ona jest g?ównym budulcem naszego cia?a. Woda wypita przed posi?kiem sprawia, ?e poskromimy nasz apetyt. Dodatkowo usuniemy toksyny z naszego organizmu. 

.