Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego

Podtrzymanie bezpiecze?stwa i porz?dku publicznego jest jednym z podstawowych warunkówsprawnego funkcjonowania dowolnego pa?stwa. S?u?by mundurowe, a zatem te? policja odgrywaj? w owym procesie niema?? rol?. Dlatego na samym pocz?tku trzeba zwróci? uwag? na ustawowy obowi?zek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpiecze?stwa i porz?dku publicznego, w tym zabezpieczenie spokoju w miejscach publicznych oraz w ?rodkach transportu publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania .

Nast?pny istotny aspekt to kwestia samego bezpiecze?stwa. J. Widacki definiuje bezpiecze?stwo jako ,,stan, w którym nie s? pope?niane przest?pstwa’’. Natomiast ?ad publiczny to stan, w którym nie s? pope?niane wykroczenia.

Jednak warto mie? na uwadze, ?e jest to tylko jedna z definicji bezpiecze?stwa i porz?dku publicznego. Próby t?umaczenia tych poj?? by?y cz?sto podejmowane, jednak zarówno prawo, jak i socjologia to twory, które ci?gle ewoluuj?, w zwi?zku z czym ustanowienie jednej definicji tych zagadnie? jest niezwykle nie?atwe.  Jednak, zg??biaj?c literatur? mo?na doj?? do wniosku, ?e bezpiecze?stwo to,,stan przejawiaj?cy si? ochron? porz?dku prawnego, ?ycia i zdrowia obywateli oraz maj?tku narodowego przed bezprawnymi dzia?aniami’’.

https://testy-do-policji.pl/rekrutacja-do-policji/

_

1 thought on “Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *