Usg piersi podstawowa opieka


Jeste? ?lubn? w wieku mi?dzy 20. a 30 rokiem ro?ni?cia?
A pewno egzystujesz w ci??y? Je?eli oczywi?cie, powinna? obowi?zkowo wykona? sonomammografi?, czyli USG piersi. Regularne badania umo?liwiaj? wykry? zmiany, jakie w perspektywy mog? zaadaptowa? si? w zagra?aj?cy ?yciu nowotwór- wspominaj o tym!

USG piersi – na czym wi?c polega?
Sonomammografia ostatnie próbowanie ultrasonograficzne, które wierzy na podawaniu wn?trza piersi za pomoc? fal akustycznych o cz?stotliwo?ci od 1 do 10 MHz. Wspomniane fale s? nies?yszalne przez odpowiednie ucho. Wysy?ane z aparatu USG wpadaj? do pytanych tkanek, i dalej odbij? si? od nich oraz przekazuj? do odbiornika. Potem fale akustyczne s? przekszta?cane w nap?dy elektryczne, co na ekranie monitora widoczne jest jako obraz. Tak szybko mo?na opisa? dzia?anie ultrasonograf.

USG piersi – jak leci badanie?
Badanie ultrasonograficzne piersi jest ca?kiem przytulne oraz bezbolesne. Pewnie stanowi? realizowane nawet u dziewczyny w chce oraz karmi?cych piersi?, a fale d?wi?kowe dostarczane przez sprz?t do USG w ?aden rada nie uszkadzaj? tkanek. Dlatego takie do?wiadczenie pewnie stanowi? regularnie powtarzane. Badanie prowadzi nast?puj?co:

pacjentka dzieli si? od pasa w g?ow? i umieszcza na plecach na kanapie z r?kami za?o?onymi pod g?ow?,
lekarz smaruje ?elem g?owic? aparatu i oznacza j? do piersi pacjentki, nast?pnie delikatnie ni? usuwa po badanym obszarze.
W porz?dku USG zbierane s? obie piersi wraz z w?z?ami ch?onnymi znajduj?cymi si? w do?ach pachowych. Wszystkie odkryte w trakcie USG zmiany np. torbiele lub guzki, zostaj? dok?adnie wymierzone i przedstawione. Istotn? wada stanowi ostatnie ,i? nie odk?adamy na koniec badania, skoro jest on wytwarzany na teraz w trakcie wizyty.

USG piersi – czy zainteresowanie si? stworzy? do poszukiwania?
Do?wiadczenie wi?c nie potrzebuje ?adnych specjalnych przygotowa?. Uczyni? je mo?na w niezale?nej fazie cyklu menstruacyjnego, cho? proponuje si?, aby USG piersi by?o odbywane bezpo?rednio po sezonie. Wtedy piersi s? jeszcze zmienne i nieobola?e, a w ró?nej po?ówce cyklu biegnie do zmian w roli hormonalnej, co wida? utrudni? przeprowadzenie badania.

Rozpocz?cie poszukiwanie poprzedzi krótki wywiad medyczny, zrealizowany przez specjalist? radiologa. W jego trakcie pojawi? si? dbania o wiek, dat? ostatniej miesi?czki, przyjmowane ?rodki (w niniejszym hormony), choroby piersi stoj?ce w linii, przebyte porody oraz piel?gnowanie piersi? i przebyte w historii operacje. Dobro jest tak?e wzi?? ze sob? wyniki ostatnich bada? (np. USG lub mammografii), o ile takie do?wiadczenia jeste?my. Dzi?ki nim mocna stwierdzi?, czy wykryte podczas badania ?agodne guzki zwi?kszy?y si? czy zmieni?y indywidualny zakres.

USG piersi – co pokazuje?
Ultrasonografia umo?liwia nam znale?? tak?e zmiany ?agodne, jak oraz we wczesnym okresie nowotwory z?o?liwe. Badanie USG znakomicie przyznaje si? do dbania zmian torbielowatych, mastopatii, dysplazji sutka, brodawczaków oraz tzw. Gruczolakow?ókniaków, szczególnie cz?sto b?d?cych u m?odych dam.

Gruczolakow?ókniak to spokojny nowotwór piersi w strony guzka. Mo?e obejmowa? nowe poziomy od kilku, kilkunastu milimetrów do nawet kilku centymetrów. Wyst?puje pojedynczo czyli w rodzinach. Przewa?nie zawiera wyj?tkowy kszta?t. Jest odporny lub elastyczny, wi?c da si? przesuwa? pod palcami. Gruczolakow?ókniak przewa?nie nie przynosi dyskomfortu, o ile nie stanowi imponuj?cy. W odmiennym sukcesie mo?e dawa? dolegliwo?ci bólowe tak?e nale?y go zapobiec. Cho? zmiany te wyj?tkowo wyst?puj? si? zmianami z?ymi to? trzeba je uwa?a?. Najlepszym lekarstwem do filmowania jest dzi? USG. ?lubna powinna przedstawia? si? na poszukiwanie ultrasonograficzne nie rzadziej ni? raz na 6 miesi?cy, je?eli wykryto obok niej gruczolakow?ókniaka.

USG piersi – jak cz?sto je powodowa??
Na liczby USG piersi kobieta powinna powo?a? si? mi?dzy 20. a 30. rokiem trwania, i pó?niej powtarza? je kilka wi?cej co 2 lata. Po przekroczeniu 30-tki badanie nale?y prowadzi? ju? zupe?nie co 12 miesi?cy. I skoro w minionych badaniach lekarz wykry? jakie? patologiczne zmiany albo pacjentka jest obci??ony wywiad domowy wi?c nale?y zbiera? je szczególnie, nawet raz na 6 miesi?cy.

USG piersi – kiedy o si? uda? na poszukiwanie?
Wskazaniem do sonomammografii jest:

Zmiana pozycji/ kszta?tu piers
Obecno?? guzków i zgrubie? wyczuwalnych podczas samobadania piersi
Ból piersi
Wyciek z brodawki sutkowej
Wci?gni?te, zaczerwienione, owrzodzone brodawki sutkowe
Zmiana pozycje/ kszta?tu piersi
Przebarwienie skóry piersi
Powi?kszone w?z?y ch?onne pod pachami
Stosowanie HTZ
Obci??ony wywiad rodzinny tj. wyst?powanie raka piersi w?ród krewnych
Potwierdzona mutacja genów BRCA-1 i BRCA-2
Przebyta lub gotowana operacja powi?kszenia/ korekcja kszta?tu piersi
Zdolno?? do in vitro
Stosowanie HTZ
USG piersi – lub potrafi mammografia?
Zastanawiasz si? czytaj?c niniejszy rozdzia?- czy zamiast USG nie mi?o by?oby, wykona? poprostu mammografi?? Które spo?ród ostatnich bada? stanowi pi?kniejsze? Reakcj? jest nast?pujaca: piersi m?odych kobiet s? w cz??ci zrobione z tkanki gruczo?owej, która w mammografii rentgenowskiej nie jest doskonale znana. St?d piersiom m?odych dam o utkaniu gruczo?owym adresowane jest poszukiwanie ultrasonograficzne. Cho? w dojrzalszych latach ro?ni?cia gruczo? ust?puje miejsca tkance t?uszczowej tak?e wtedy wspanialszym zwolnieniem b?dzie szybko mammografia. Pami?tajmy- nie opisuje to, ?e USG piersi jest do?wiadczeniem przeznaczonym tylko dla 20. – 30. latek.

USG piersi – i mo?e rezonans magnetyczny ?
MRI piersi, okre?lane jeszcze jak mammografia rezonansu magnetycznego wi?c ca?o?? spo?ród najprawdziwszych poszukiwa? w diagnostyce nowotworów piersi. Obowi?zuje na zupe?nie ró?nej regule ni? USG czy mammografia. Pobiera si? w przed bowiem wielkie pole elektromagnetyczne zamiast fali ultrad?wi?kowej i l?nienia rentgenowskiego. Energia staj?ca w trakcie pytania jest czyniona w akt wa?ny na monitorze, copozwala dok?adnie zlokalizowa? zmian? oraz zauwa?y? jej grup? czy stan unaczynienia. Jednak nale?y o niepowtarzalnym mie?, ?e nie ka?da partnerka b?dzie umia?a takie pytanie wykona?.

Przeciwskazaniem do wytworzenia badania u pacjentki, b?dzie przedstawianie w gronie wszelkich metalowychprzedmiotów. Przystaj? do nich np. rozrusznik serca, neurostymulator, wszczepiony aparat s?uchowy, pompa insulinowa, obecno?? cia?a innego w oku czy metalowego klipsa w czaszce. Tak?e u dziewczyn w ci??y rezonans magnetyczny potrzebuje stanowi? uk?adany z wyra?n? rozwag? a w?a?nie wówczas, skoro stanowi aktualne ca?kiem niezb?dne. Tego wzorca przeciwskaza? nie jest przy USG. Generalnie, jako wyj?tkowe spo?ród ca?ych prostych metod ustalania stanowi ono w szerocy bezpieczne.

USG piersi – jakie s? ró?nice mi?dzy mammografi??
Mammografia i USG piersi to dwa nowe badania, jakie powinny si? wzajemnie uzupe?nia? a nie tworzy? dla siebie konkurencje. We wczesnych stadiach rozwoju nowotwór piersi ma cz?sto osob? mikrozwapnie?, natomiast te otwarte b?d? ale w mammografii. Badanie ultrasonograficzne i pozwala ogl?da? piersi pod wieloma k?tami , takich drogi natychmiast nie daje mammografia.Co wiele za us?ug? USG stanowimy w kszta?cie odró?ni? zmian? ?agodn? od z?ej, lit? od nieszkodliwej dla zdrowia torbieli. Oraz badanie mammograficzne obecnie na tote? nie pozwala. Wi?c co raz cz??ciej stare panie po mammografii tak?e oczywi?cie dedykowane s? na USG piersi. Dopiero oba przebiegania w zjednoczeniu ze sob? daj? bowiem ca?y obraz sytuacji. I ostatnim tym?e USG piersi jest wyznaczone do dziewczyn w jakim? wieku!

USG piersi – wygodne dla ?lubnych w przewa?a
U osób w przewa?a raka piersi bada si? nawet 7 miesi?cy pó?niej w porównaniu do osób, które nie s? w ci??y. Rozpoznanie nowotworu spotyka si? w specjalnie mocnym stadium, wi?c automatycznie psuje si? mo?liwo?ci na wyleczenie. Dodatkowo istnieje przekonanie, ?e obok dziewczyn w chce oraz karmi?cych piersi? nie ma sprawy wykonywania USG piersi, gdy? widoczne w piersiach guzki brane s? przez niektórych lekarzy jako poka? fizjologiczny, wychodz?cy ze kolei hormonalnych towarzysz?cych ci??y. Ale prawda istnieje taka, ?e ani ci??a, ani karmienie piersi? nie zabezpieczaj? kobiety przed nowotworem, oraz obok ka?dej przysz?ej matki, oczywi?cie indywidualne kiedy u partnerki nieb?d?cej w przewa?a USG piersi powinno by? przedstawiane rutynowo.

Zespó? ekspertów z Lokalnego Stowarzyszenia Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego równie? Lokalnego Stowarzyszenia Ginekologów i Po?o?ników zaleca, aby u ka?dych ci??arnych w wieku powy?ej 35 lat USG piersi by?o konstruowane w I uwielbiaj II trymestrze ci??y. Natomiast u m?odszych dziewczyn (poni?ej 35. roku ?ycia), bez klinicznych objawów choroby piersi równie? wolny obci??onego wywiadu rodzinnego/genetycznego w profilu raka piersi nale?y rozwa?y? wykonanie USG piersi tak indywidualne w I kochaj II okresie ci??y. W losie stwierdzenia niepokoj?cych zmian klinicznych w kraju piersi (guza, zaczerwienienia lub obrz?ku skóry piersi, powi?kszonych w?z?ów ch?onnych pachowych) odpowiednie jest przecie? spe?nienie ca?ych koniecznych bada? diagnostycznych, które osi?gaj? wykluczy? raka piersi. Nale?? do nich: USG piersi, mammografii (z pokryw? macicy), biopsji gruboig?owej podejrzanej zmiany piersi oraz biopsji cienkoig?owej podejrzanych w?z?ów ch?onnych pachowych –wszystko zgodnie ze wzorami wchodz?cymi w losu kobiet nieistniej?cych w przewa?a.

Tekst alternatywny
USG piersi – powi?zane z biopsj?
Biopsj? najlepiej prowadzi si? pod kontrol? USG, bowiem dzi?ki temu styl jest punktualny oraz osi?gnie na dobór najodpowiedniejszej próbki do pytania. Polega na przyj?ciu podejrzanych komórek lub tkanek. W trakcie sprawdzania s? one nak?uwane ig?? o nietypowej tuszy i zasysane (aspirowane) do strzykawki. Wyprodukowany w ten pomoc materia? dochodzi na szkie?ko, a nast?pny do laboratorium, gdzie istnieje przegl?dany przez patologa. Lekarz mo?e wyci?gn?? biopsj? cienko- lub gruboig?ow? w funkcji od rozmiaru nieprawid?owej tkanki dodatkowo jej umiejscowienia.

USG piersi – jak dawa? wynik? Klasyfikacja BIRADS
Do gier wyników sonomammografii obraca si? stworzon? przez Narodowe Towarzystwo Ultrasonograficzne klasyfikacj? BIRADS, dzieje si? oczywi?cie w Polsce od 2010 roku. Wypracowane standardy na bie??cej ocenie pozwoli?y ujednolici? opisy bada? ultrasonograficznych piersi i terminologi? nieprawid?owych przemian w piersiach. W hierarchii BIRADS ci?gnie si? pod opiek? fakty morfologiczne budowy piersi oraz sp?dzaj?cych w nich z?ych zmian ogniskowych. Dzi?ki niej mo?emy pozna? zmiany proste od potencjalnie z?o?liwych. Uczy ona równie? informacje nt. ryzyka z?o?liwo?ci zmian ogniskowych tak?e w sukcesu zmian o drugim celu propozycje post?powania diagnostyczno-terapeutycznego. Stan piersi mo?na nadawa? do którejkolwiek z 7 kategorii razem z ocen? BIRADS:

Kategoria BIRADS-usg 0 – oznacza, i? wiadomo?ciach jest wewn?trz paru. By móc wystawi? diagnoz?, pomocne s? dalsze badania obrazowe, np. mammografia, USG lub biopsja.
Kategoria BIRADS-usg 1 – oznacza wynik prawid?owy. W przegl?daniu nie zaobserwowano ?adnych niepokoj?cych zmian.
Kategoria BIRADS-usg 2 – oznacza, ?e badanie wykaza?oby ?agodne koleje w piersiach, np. torbiele, gruczolakow?ókniaki, t?uszczaki, zmiany zapalne i pourazowe piersi. Zmiany zaliczone do wersji 2 nie wymagaj? przeprowadzania kolejnych bada? obrazowych, a tylko sta?e kontrole.
Kategoria BIRADS-usg 3 – oznacza, ?e badanie wykaza?oby zmiany prawdopodobnie ?agodne o ryzyku z?o?liwo?ci ni?szym ni? 2%. W zale?no?ci od wieku pacjentki natomiast jej w?asnych preferencji, i dodatkowo obci??e? rodzinnych specjalista mo?e poradzi? kontrolne badanie USG za 6 miesi?cy lub biopsj?.
Kategoria BIRADS-usg 4 – oznacza, ?e badanie wykaza?oby zmiany podejrzane, które co prawda nie maj? specyficznych cech nowotworu z?o?liwego, ale których ryzyko z?o?lwo?c ma od 2 do 90%. W takim przypadku nieodzowne jest wype?nienie biopsji cienko- lub gruboig?owej. W relacji z wyniku zalecane jest dalsze dzia?anie, np. chirurgiczne.
Kategoria BIRADS-usg 5 – oznacza, ?e badanie ujawni?o zmiany, których ryzyko z?o?liwo?ci wynosi > 90%. W takim przypadku realizuje si? oceny histopatologicznej (biopsja gruboig?owa, mammotomiczna lub gor?ca chirurgiczna) oraz onkologicznej oraz decyduje najw?a?ciwsz? technik? dzia?ania.
Kategoria BIRADS-usg 6 – oznacza nowotwór z?o?liwy, potwierdzony za pomoc? biopsji.
Pami?taj, wykryjesz zmiany nowotworowe na wczesnym okresie rozwoju jezeli bedziesz systematycznie sprawdza?a swoje piersi. Rak piersi stanowi w ca?o?ci wyleczalny, o ile zostanie odpowiednio wcze?nie wykryty! Sprawd? swoje piersi! Nie daruj si? zaskoczy? rakowi!

..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *