Pracownicy restauracji – podstawa powodzenia

Otwierasz lokal gastronomiczny – restauracj?, bar, drink bar lub pub. Masz przygotowane sposoby na lokal oraz jego wyposa?enie, jest te? przygotowany projekt lokalu, jest gotowe logo a strona internetowa istnieje obecnie w Necie. Ok. Zosta?o jeszcze co?. Co? z czego zale?y powodzenie ca?ego przedsi?wzi?cia jakim jest dzia?alno?? lokalu serwuj?cego jedzenie i picie. Czynnikiem, jaki mo?e wp?yn?? na sukces lub jego brak. Personel. Nie jest ?atwo bowiem znale?? profesjonalnych kucharzy, kelnerów czy barmanów. Rzetelnych, uczciwych. Spójmy na przyk?ad na kelnerów. Zawód trudny.

Praca kelnera nie jest ?atwa. Nie wszystek mo?e by? kelnerem. Pocz?wszy na zr?czno?ci manualnej pozwalaj?ce na niesienie tacy z zamówionymi potrawami i napojami, zorganizowaniem, odporno?ci? psychiczn? na presje z kilku stron na raz, kojarzeniem – tym wszystkim musi charakteryzowa? si? osoba chc?ca by? kelnerem.

 

Najcz??ciej s? to prace sezonowe, wykonywane przez panów m?odych, na przyk?ad studentów. Praca niejednokrotnie w godzinach nocnych, mo?e równie? zdarzy? si?, ?e na zmiany.

 

Dlatego skompletowanie za?ogi kelnerów nie jest dobre. Nierzadko w domach jest du?a rotacja na tych stanowiskach. Za czasów ustroju komunistycznego wygl?da?o to inaczej, na posadzie kelnera w jednym lokalu pracowa?o si? czasem mnóstwo lat.

 

Je?eli znajdzie si? odpowiednie osoby do pracy jako kelner albo kelnerka, nale?y i ze swojej strony zapewni? jak najlepsze mo?liwe warunki pracy. Oczywi?cie nale?y zaopatrzy? lokal w zapaski kelnerskie, mo?na zleci? naszycie na nich logo lokalu.

https://www.maroni.pl/zapaski-kelnerskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *