Gadżet reklamowy jako miły gest

Jest wiele ró?nych mo?liwych podej?? do kwestii marketingu. S? oczywi?cie reklamy w ró?nych mediach, gazetach i tak dalej. Co? co ka?dy z nas bardzo dobrze zna bo najzwyczajniej w ?wiecie jeste?my nimi bombardowani od ka?dej, wydawa?o by si?, mo?liwej strony.

Dlatego uwa?am, ?e gad?ety reklamowe mog? by? od tego mi?? odskoczni?. S? raczej mi?ym prezentem ani?eli utrapieniem. Nie chodzi tutaj, rzecz jasna o kolejne m?czenie potencjalnego klienta i wpychania mu w r?ce na si?? niepotrzebnych ?mieci. Jest ró?nica pomi?dzy tym, a podarowaniem skromnego aczkolwiek gustownego upominku z okazji podpisanej umowy, spotkania biznesowego czy najzwyczajniejszego w ?wiecie spotkania marketingowego, na którym mamy za zadanie opowiedzie? i zach?ci? przysz?ego potencjalnego odbiorcy naszego produktu albo us?ugi. Takim gad?etem reklamowym mo?e by? naprawd? wiele rzeczy. Koszuli, swetry, szale, d?ugopisy, zeszyty, a wymienia? mo?na pewnie bardzo bardzo d?ugo. Niektórzy podchodz? do tworzenia czego? takiego w sposób nie zbyt mocno kojarz?cy si? ze synonimami s?owa „dok?adny” i „rzetelny”. Chc? jako? tam odb?bni? swoje i do domu, mówi?c ju? nieco bardzo j?zykiem potocznym. Inni stawiaj? sobie cho? krztyn? ambicji i staraj? si? wyprodukowa? co? co nie b?dzie zlewa?o si? z t?em konkurencji. Nie zawsze to wychodzi ale trzeba mie? nadzieje, ?e jak najwi?cej ludzi z bran?y podejdzie w?a?nie w ten sposób.

Zobacz te?: Gad?ety reklamowe Rzeszów_

1 thought on “Gadżet reklamowy jako miły gest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *