Dieta a układ krążenia

Uk?ad kr??enia naszego organizmu sk?ada si? z serca, t?tnic, ?y? oraz naczy? w?osowatych. Uk?ad ten dystrybuuje tlen, elementy od?ywcze, wod? i krew w naszym ciele, pomaga równie? w usuwaniu produktów przemiany materii. Zachowanie tego? systemu w nale?ytej formie jest niezb?dne dla naszego zdrowia.

Jedn? z rzeczy, które mo?emy zrobi?, aby nasz uk?ad kr??enia by? w dobrej formie, jest upewnienie si?, ?e zapewniamy w diecie odpowiednie witaminy i minera?y.

https://chirurg-naczyniowy.warszawa.pl/bez-kategorii/

Witamina C odpowiada za wzmocnienie ?cian naczy? krwiono?nych w ca?ym organizmie. Ma to zwi?zek z jej funkcj? w produkcji kolagenu, który jest konieczn? tkank? ??czn?. 

Mied? jest minera?em nieodzownym w procesie produkcji tkanki ??cznej organizmu. 

Biotyna ma kluczowe znaczenie dla zdrowia uk?adu kr??enia, a równie? dla wydajno?ci uk?adu kr??enia, poniewa? pe?ni funkcj? w wielu wa?nych procesach enzymatycznych.

Witamina E na kilka sposobów wspomaga nale?yte funkcjonowanie uk?adu kr??enia. Pomaga rozszerza? ?y?y i odgrywa rol? w kontrolowaniu krzepni?cia krwi. Innym znacz?cym aspektem witaminy E s? jej w?a?ciwo?ci przeciwutleniaj?ce, wspólne z witamin? C. Witaminy owe, z pomoc? innych przeciwutleniaczy, s?u?? do przenoszenia wolnych rodników, które pozostawione bez kontroli mog? uszkadza? tkank?.

Potas, od dawna znany jako warto?ciowy dla serca, s?u?y te? innym cz??ciom uk?adu kr??enia. Jedn? z wa?nych funkcji potasu jest kontrolowanie ci?nienia krwi i stabilno?ci p?ynów w uk?adzie kr??enia. Sód ma wspó?udzia? w tych istotnych funkcjach utrzymywania równowagi i ci?nienia krwi. Tyle s?yszymy o minusach sodu, ?e ?atwo zapomnie?, ?e w rzeczywisto?ci sód jest minera?em nieodzownym do funkcjonowania organizmu, szczególnie uk?adu kr??enia.

Jasne jest, ?e uk?ad kr??enia jest niezb?dny dla zdrowego organizmu. Sensowne jest wspieranie jego funkcji diet?, która spe?nia zalecane dobowe porcje witamin, minera?ów i innych sk?adników od?ywczych.

_

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *