Świerzb skóry – zakaźna choroba skóry

?wierzb jest zaka?n? infekcj? skóry wywo?an? przez paso?yty zewn?trzne. Cechuje si? powierzchownymi norkami, wtórn? infekcj? i intensywnym sw?dzeniem. Ma to sens, albowiem rzeczywiste s?owo „?wierzb” to po ?acinie „sw?dzenie”.

W przeciwie?stwie do wielu ró?nych infekcji i chorób, przyczyna ?wierzbu jest w?a?ciwie znana. Spowodowany przez roztocza, odmian? hominis, nasila si?, czego skutkiem jest wyj?tkowo sw?dz?ca skóra z wysypk?. To sw?dzenie jest spowodowane tym, ?e ci??arne samice roztoczy przedostaj? si? do warstwy rogowej skóry, aby z?o?y? jaja w norze. Wyl?gaj?c si? w ci?gu 3-10 dni larwy b?d? porusza? si? w skórze. To w skórze staj? si? doros?e. Doros?e roztocza zazwyczaj ?yj? w skórze przez trzy do czterech tygodni. 

https://kardiolog.edu.pl/ 

Jak mo?esz sobie wyobrazi?, obecno?? roztoczy w Twojej skórze jest ogromnie dra?ni?ca i powoduje olbrzymie uczucie sw?dzenia. ?wierzb wi??e si? z bólem, poniewa? powoduje nieustanne podra?nienie. Je?eli uczucie sw?dzenia jest podawane regularnie, cz?sto na skórze rozwijaj? si? rany, co z kolei prowadzi do zwi?kszonego ryzyka infekcji.

?wierzb mo?e ?atwo przenosi? si? przez d?ugotrwa?y kontakt ze skór? z zara?on? osob? ale tak?e przez kontakt np z r?cznikiem albo ubraniem na którym egzystuje paso?yt.

Ilustracje nie przedstawiaj? ?wierzbu

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *